<< ย้อนกลับ

เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการนำของ ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ นำคณาจารย์เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ความรู้จาก รองศาสตราจารย์สมนึก ภัททิยธนี เป็นวิทยากรการอบรมในหัวข้อ การวัดผลในการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาและในภาคบ่ายเป็นการอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมี อ.ดร.อพันตรี พูลพุทธาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตจะได้นำความรู้ที่ได้อบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตสืบต่อไป

เรื่อง โดย อ.วนิดา ทัศภูมี

ภาพ โดย อ.วนิดา ทัศภูมี03/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
615