<< ย้อนกลับ

นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

» นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนและกิจการพิเศษ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวฑิตาต่อคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี อาจารย์กวิสรา บุตรศรี และอาจารย์พงศกร แก้ววิเศษ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยในช่วงเช้า เวลา 7.00-11.00 น. เข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และช่วงบ่ายเวลา 12.30-15.30 น. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
เรื่องโดย อ.กวิสรา บุตรศรี
ภาพ องค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารแนบ : File :20190901071123.jpg


03/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
815