<< ย้อนกลับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 261 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการจัดการความเครียด

» นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 261 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการจัดการความเครียด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 261 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการจัดการความเครียด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จากอาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ อาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา การอบรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดการความเครียดของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

เรื่อง : อาจารย์กุสุมา ทันอินทรอาจ
ภาพ : อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา16/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
609

* ไม่มีภาพ *