<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหา
รัชมงคลมุนี ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบเจียระไนเพชร)
เด็กหญิงพิมชุติมาศ คุรุพันธ์ภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล ชมเชย
ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบเจียระไนเพชร) นางสาวกรวิภา ปินะถา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์โดยมีอาจารย์วนิดา ทัศภูมี เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์ อาจารย์นิคม งามวิลัย อาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม และนางสาวธีร์จุฑา อันอาน (นิสิตฝึกประสบการณ์)
เป็นผู้ฝึกซ้อมและทบทวนความรู้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกท่าน

เรื่อง : อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์
ภาพ : อาจารย์วนิดา ทัศภูมี16/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
764

* ไม่มีภาพ *