<< ย้อนกลับ

นักเรียนในกองทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อรับทราบนโยบาย

» นักเรียนในกองทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อรับทราบนโยบาย

อาจารย์วนิดา ทัศภูมี อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนในกองทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ด้านการศึกษา นำนักเรียนกัมพูชาที่ศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบนโยบายการช่วยเหลือและจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของทุนพระราชทานความช่วยเหลือและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะที่ตนต้องการ ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนให้มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศกัมพูชาต่อไป

เรื่อง : อาจารย์วนิดา ทัศภูมี
ภาพ : อาจารย์สิริมณี คำชมภู16/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
1092

* ไม่มีภาพ *