<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

» โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำเด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าคารวะพร้อมรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 890 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
 1) เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 548 คน ซึ่งคัดเลือกจากความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วน
2) เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 227 คน แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 85 คน, ด้านศิลปะและดนตรี 72 คน, ด้านคุณธรรมจริยธรรม 9 คน, ด้านกีฬาและนันทนาการ 47 คน และด้านทักษะฝีมือ วิชาชีพ 17 คน

14/01/2562
วีณา เม้าพิมพา
785