<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน แปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 และ  การแข่งขันท่องบทประพันธ์จีนครั้งที่ 2

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน แปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 และ การแข่งขันท่องบทประพันธ์จีนครั้งที่ 2

  วันที่ 19 มกราคม 2562 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันแปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 และ  การแข่งขันท่องบทประพันธ์จีนครั้งที่โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลดังนี้

   การแข่งขันแปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะการแปลทั้งการเขียนและการพูดโดยในกลุ่มมัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 คน โดย 

นางสาวน้ำหอม เกษมอมร  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวบุษราภรณ์  การจะโนศรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวชนัญชิดา  แสวงผล ได้รับรางวัล ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวฐิติณัฏฐ์ วงศ์น้อย  ได้รับรางวัล ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         การแข่งขันอ่านบทประพันธ์จีน เป็นการแข่งขันอ่านบทประพันธ์ของจีน ด้วยถ้อยทำนองเฉพาะตัวของแต่ละบทประพันธ์ แสดงถึงความหมายนัยยะของยทประพันธ์นั้นๆ โดย

 นางสาวกัญญาณัฐ  ลายทอง ได้รับรางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

         โดยการแข่งขันทุกรายการฝึกซ้อมโดย อาจารย์พิราวรรณ สุพร อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน และ MISS LI CHUNLING อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม20/01/2562
พิราวรรณ สุพร
913