<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

» โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี อ.ธนกฤต  พีบขุนทด  อ.จรัญญา กานุสนธิ์  และอ.ยุพิน ภวะภูตานนท์ เข้ารับมอบกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด ๑๐ นิ้ว พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ องค์การดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
นอกจากนั้นยังได้รับการสนุนการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สื่อดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และวิทยากรบรรยาย  โดยมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนทางดาราศาสตร์ต่อไปและที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่นักเรียน ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และใกล้เคียง

08/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
1108