<< ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

» โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย อาทิ กิจกรรม “STAR STEM” (แผนที่ดาว) กิจกรรม “STAR STEM” (อุกาบาต) กิจกรรม “STAR STEM” (กล้องดูดาว) กิจกรรม “STAR STEM” (AstroLab) กิจกรรมการดูดาว และการการบรรยายกำเนิดเอกภพวิทยา และการศึกษาทิศจาการสังเกตดวงดาว บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกและอบอุ่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

08/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
2024