<< ย้อนกลับ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ(ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2561

» พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ(ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้อนและตอนปลาย ในช่วงเช้าเป็นพิธีมอบใบประดาศนียบัตร โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
         ในช่วงบ่ายเป็นการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ หรืองานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสจบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้ยและตอนปลาย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ในพิธีการมีตัวแทนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6 ขึ้นกล่าวแสดงควารู้สึกที่มีต่อโรงเรียนและครูอาจารย์ จากนั้น ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น  ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันปัจฉิมนิเทศ เริ่มเข้าสู่พิธีการสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน
        บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของเหล่านักเรียนที่จะจบการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ ,ภาพถ่ายรวมถึงการมอบดอกไม้ให้กำลังใจจากรุ่นน้อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปีกับภาพของความประทับใจของโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้ส่งลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อจบการศึกษาในแต่ละปี ซึ่งปีนี้สำหรับนักเรียนชั้นม.6 เป็นรุ่นที่ 20 และนักเรียนชั้นม.3เป็นรุ่นที่ 23 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณาจารย์สาธิตฯเป็นอย่างมาก

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

08/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
1879