<< ย้อนกลับ

มอบเกียรติบัติผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

» มอบเกียรติบัติผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัติผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ที่ได้ทำการฝึกประสบการณ์การสอน ตลอดปีการศึกษา 2562 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดมา

เรื่อง : ดร.คมกริช ชาญณรงค์
ภาพ : ณวิภา คำแหงพล19/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
812