<< ย้อนกลับ

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอาจารย์สำเร็จการศึกษา

» มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอาจารย์สำเร็จการศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ชญาณิศา ติ๊ปปะละ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์กานต์ธิดา จูมสิมมา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เรื่อง/ภาพ : ณวิภา คำแหงพล11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
683