<< ย้อนกลับ

DMSU Open Class By Aj.Tong

» DMSU Open Class By Aj.Tong
อ.สามารถ ภูพาดศรี เปิดชั้นเรียน ให้อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกล่มสาระอื่น ที่มีความสนใจเข้าดูกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง
 


12/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1528

* ไม่มีภาพ *