<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และนักเรียน ได้รับรางวัลในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ใน

» ขอแสดงความยินดีอาจารย์และนักเรียน ได้รับรางวัลในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ใน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย

มัธยม) ที่ได้รับรางวัลในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ใน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทุจริต" ประกอบด้วย

1.ด.ช.ชณฤทธิ์ ชัยสุทธานนท์ รางวัลชนะเลิศ ระดับมัยมศึกษาตอนด้น

2.ด.ช.วรมฆา นิลวรรณาภา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3.นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์ รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.นางสาวณัฏฐ์กานต์ ดวงมาตย์พล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.อาจารย์สมปอง ภูเลียนสี รางวัลชนะเลิอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป18/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1034