<< ย้อนกลับ

โครงการติวเตรียมสอบ GAT PAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» โครงการติวเตรียมสอบ GAT PAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 13 -17 มกราคม 2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการติวเตรียมสอบ GAT PAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ GAT PAT โดยมีอาจารย์วิทยากรทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดการติวดังนี้
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ติว GAT ภาษาอังกฤษ โดย อ.ชัชชญา คอร์เรีย
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ติว GAT เชื่อมโยงโดย อ.หัสดี คงอ่อน
วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ติว PAT1 คณิตศาสตร์โดย อ.ฐิติพร แต่งพลกรัง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม2563 ติวPAT2 วิทย์ ฟิสิกส์โดยอ.ชินสีห์จุฑา ตรงศีลสัตยะ
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ติว PAT2 เคมี ชีววิทยาโดยอ.มัลลิกา นิลสิทธิ์

เรื่อง/ภาพ อ.วิเชียร สุวรรณโชคอิสาน17/01/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1136