<< ย้อนกลับ

มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เด็กชายปรีชากร ยาสมร

» มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เด็กชายปรีชากร ยาสมร
วันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่
เด็กชายปรีชากร ยาสมร นักเรียนชั้น ม.1/1 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ระดับชั้น ม. 1
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ระดับชั้น ม. 2
3. การทดสอบทักษะการคิดเชิงคํานวณ ปี บราส ไทยแลนด์ 2019 ระดับ ม.ต้น คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านรอบแรกด้วยคะแนน 123 คะแนน จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารอบ 26 คน ม.ต้น ทั่วประเทศ (ทาง
มหาวิทยาลัยแจ้งว่า สามารถเข้าไปเรียนได้เลย)
4. รางวัลชมเชย การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม SPK MATH TEST 2019 ระดับชั้น ม.2
5. รางวัลชนะเลิศ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม SPK MATH TEST 2019 ระดับชั้น ม.1
6. รางวัลชนะเลิศ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ระดับชั้น ม.1


29/01/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
893