<< ย้อนกลับ

กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน มกราคม

» กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน มกราคม
กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากรที่่เกิดเดือนมกราคม ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (เสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน)” จะเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่เกิดภายในเดือนนั้น ๆ โดยในเดือนมกราคมนี้ ได้แก่
1.น.ส.ณวิภาคำแหงพล (3 ม.ค.)
2.อ.โยธิน ป้องเพชร (6 ม.ค.)
3.อ.สุภัทรญาณ เฑียนธีระสมบัติ (8 ม.ค.)
4.อ.วงค์เดือน ปะจันทัง (9 ม.ค.)
5.อ.ศรีสุดา สิงห์ชุม (12 ม.ค.)
6.อ.ธัญกร สงเคราะห์ (17 ม.ค.)
7.อ.วราภรณ์ สำโรงแสง (18 ม.ค.)
8.อ.นพนันท์ คณิตไธสง (21 ม.ค.)
9.อ.ภัณฑิรา เคหะวันยะ (21 ม.ค.)
ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการ Happy Birthday 

29/01/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
899