<< ย้อนกลับ

โครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ (SMG)

» โครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ (SMG)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Science and Mathematics Gifted (SMG) ได้จัดโครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ (SMG) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ 1.เพื่อฝึกให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และรู้จักแนวทางการแก้ไขปัญหา 3.เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องและครูอาจารย์ โดยภายในงาน มีการนำเสนอสัมมนาปัญหาพเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการ Sci-Math Gifted และการเสวนาของศิษย์เก่าโดย พญ.รัตติยา สัตถาวะโห แบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้กับน้องๆ นักเรียนในโครงการ Sci-Math Gifted

21/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1086