<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเมื่อวันที่  15 กันยายน 2562

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเมื่อวันที่  15 กันยายน 2562 

การแข่งขันเนื่องในเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ณ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันแปลภาษาจีน - ไทย และไทย – จีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 และการแข่งขันความรู้ทั่วไปด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการและได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศรายการเขียนตามคำบอกภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 โดยแข่งขันเป็นทีม  โดยรายการนี้นับเป็นการได้รางวัลชนะเลิศ 7 ปีต่อเนื่องของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขัน นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่

นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง

นางสาวธัญญชนก วิมลชัยฤกษ์

นางสาวสุธินทร์ ภาระเวช

นางสาววทันยา พฤกกาเหลา

นางสาวจันจิรา ศรีสารคาม

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปลภาษาจีน - ไทย และไทย – จีนระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์

รางวัลชมเชย ได้แก่

นางสาวกัญญาพัชร ทับสุขวิวัฒนกุล

นางสาวทักษอร โฆษะพนม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันความรู้ทั่วไปด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2  ได้แก่

นางสาวจิราภรณ์ พิมพิลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวจิรานันท์ จันนุวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันทุกรายการฝึกซ้อมโดย อาจารย์พิราวรรณ สุพร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ผู้ช่วย MISS LIU SHA อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
1449