<< ย้อนกลับ

ปฏิทินรับสมัครและคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 1 2563 รอบ Portfolio ประเภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» ปฏิทินรับสมัครและคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 1 2563 รอบ Portfolio ประเภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
    มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะให้โอกาสทางการศึกษาโดยให้โควตาพิเศษกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรงในระบบ TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio  ประเภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในทุกคณะ ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เวชกิจฉุกเฉิน การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  เภสัชศาสตรบัณฑิต  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิตและศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามวันเวลารับสมัคร ดังนี้

เอกสารแนบ : File :20191017080421.jpg


06/11/2562
ผู้ดูแลระบบ
2226

* ไม่มีภาพ *