<< ย้อนกลับ

“โลกที่ท้าทายกับการจัดการสอน” “การจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพ

» “โลกที่ท้าทายกับการจัดการสอน” “การจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (สายวิชาการ) ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.สุรเชต น้อยฤทธิ์ และ ผศ.มานิตย์ อาษานอก จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “โลกที่ท้าทายกับการจัดการสอน” “การจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพ ตามหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC” และ “ICT กับการจัดการเรียนการสอน” เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ สร้างการจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนมากที่สุด

ภาพ อ.กิตติศักดิ์ ศรีทองสุข และ น.ส.กัลยานี ทบเทิบ
เรื่อง อ.กุสุมา ทันอินทรอาจ11/11/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
577