<< ย้อนกลับ

DMSU Open Class By Aj.Haq

» DMSU Open Class By Aj.Haq
อ.ธนดล ดำคำ เปิดชั้นเรียน ให้อาจารย์ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกล่มสาระอื่น ที่มีความสนใจเข้าดูกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง

 

14/11/2562
ผู้ดูแลระบบ
1155

* ไม่มีภาพ *