<< ย้อนกลับ

DMSU Open Class By Aj.Wooddy

» DMSU Open Class By Aj.Wooddy
อ.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น เปิดชั้นเรียน ให้อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกล่มสาระอื่น ที่มีความสนใจเข้าดูกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง
 


24/11/2562
ผู้ดูแลระบบ
754

* ไม่มีภาพ *