<< ย้อนกลับ

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ

» โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ "CIRCULAR LIVING หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด"
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ "CIRCULAR LIVING หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด" โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC โดยมีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ Toyota Buzz วิภาวดี Hubba ห้อง P201 ชั้น 5  ประกอบด้วย
1. ด.ช.วรมฆา นิลวรรณาภา  ชั้น ม.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.น.ส.จันทกานต์ หาญพิชานันท์ ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

28/11/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1441