<< ย้อนกลับ

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

» สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการนำของ อ. สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ อ. เชียงคาน จ. เลย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และ อ. สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ บรรยายเรื่อง ระบบการเกื้อกูลในสายงานสนับสนุน ทั้งนี้บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และกำลังใจที่ดี เห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

เรื่อง : อาจารย์วนิดา ทัศภูมี
ภาพ : อาจารย์ศศินันท์ ละวิสิทธิ11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
694