<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับ สำนักศึกษาทั่วไป ลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทดสอบวัดระดับทางภาษา IELTS

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับ สำนักศึกษาทั่วไป ลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทดสอบวัดระดับทางภาษา IELTS
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นศูนย์สอบ IELTS ระหว่าง สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ IDP Education Services Ltd โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ Ms. Ming Kai Chang, IELTS Manager ตัวแทนบริษัท IDP Education Services Ltd เพื่อทำความร่วมมือในการเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันจัดทดสอบวัดระดับทางภาษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ IELTS อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และ MSU English Exit-Exam อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ของบุคลากร พร้อมทั้งการประสานงานด้านการจัดทดสอบทางวิชาการต่างๆตลอดจน ความร่วมมืออื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ร่วมลงนามเป็นพยานในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เป็นห้องเรียนที่มีการผสมผสานระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการนำเทคโนโลยี ในลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้สำหรับเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน มีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน รวมทั้งการฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ ผู้สอน ผู้เรียน และ สื่อ อาทิ บทเรียนออนไลน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทบอร์ด ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องเสียงระบบบันทึกภาพระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 4 อาคารราชครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว อภิราม ทามแก้ว

02/03/2564
ผู้ดูแลระบบ
1390