<< ย้อนกลับ

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.ปลาย) เรื่องการประเมินศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดหยาบด้วยน้ำจากพืชบางชนิดต่อการเจริญของหญ้าปากควายและผักกาดขาว

» นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.ปลาย) เรื่องการประเมินศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดหยาบด้วยน้ำจากพืชบางชนิดต่อการเจริญของหญ้าปากควายและผักกาดขาว
ด้วยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.ปลาย) เรื่องการประเมินศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดหยาบด้วยน้ำจากพืชบางชนิดต่อการเจริญของหญ้าปากควายและผักกาดขาว ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการตัดสินได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 คน ดังนี้ นายอภินันท์ จันทร์ส่องสุข นางสาวอารยา นามวงษ์ และนางสาวมนัสชนก บัวต้น นักเรียนระดับชั้น ม.6/3
อาจารย์ที่ดูแลทีมการแข่งขัน ได้แก่ อ.ณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ อ.กนกวรรณ รัตนพลแสน และ
อ.เกษมสันต์ ธรรมวิเศษ

20/08/2563
ผู้ดูแลระบบ
2009