<< ย้อนกลับ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด

» วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา
มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดังนี้

โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดังนี้
1. เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์ แสนบุญศิริ 1/2
2. เด็กชายปรีชากร ยาสมร 2/1
3. เด็กหญิงธิตารี ลดาวัลย์ 3/1
4. เด็กหญิงพอลลีน จันทร์อินทร์ 3/2
5. นางสาวกานต์ปริยา โยธราช 4/8
6. นางสาวอธิตยา ก้องเวหา 5/6
7. นายปรมินทร์ ศรีสมชัย 6/1
8. นางสาวพรพิมพ์ คำบุญมา 6/814/10/2563
ผู้ดูแลระบบ
824