<< ย้อนกลับ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

» ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนสาธิตฯ โดยท่าน รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการและคณะกรรมการ กพร. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.สุรเชต น้อยฤทธิ์ ประธานกรรมการ อาจารย์อารยา ปิยะกุล กรรมการ นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

05/11/2563
ผู้ดูแลระบบ
530