<< ย้อนกลับ

โครงการโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (DMSU E-sports Tournament 2020)

» โครงการโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (DMSU E-sports Tournament 2020)
เมื่อวันที่ 7-13 ธันวาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีกำหนดจัดโครงการโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (DMSU E-sports Tournament 2020) เพื่อฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านกีฬาอี-สปอร์ต ซึ่งกำลังเป็นกีฬาน้องใหม่มาแรงเป็นที่นิยมในปัจจุบันให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจพิเศษ ได้มีสนามการแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน และเป็นเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จักกีฬาอี-สปอร์ตในฐานะเกมกีฬาที่ถูกบรรจุเป็นกีฬาสากล และกลายเป็นศาสตร์ด้านวิชาการในระดับอุดมศึกษาที่มีการเปิดหลักสูตรรองรับถึง 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอีก 10 ประเทศทั่วโลก โดยจัดขึ้น ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 27 ทีม ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล เป็นถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรลงนาม จากอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียน
ดังรายการผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมศิริมงคลทรัพย์ยิ่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอิหยังเกาะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโกโก้กลัว
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม BenTen 10

ที่มา : นางสาวกวิสรา บุตรศรี
ภาพ : คณะกรรมการนักเรียน

ภาพเพิ่มเติม - https://www.facebook.com/dmsu.studentcommitte
- https://drive.google.com/drive/folders/1vB4kwM0CkjO2EmmABnhEFVH2w8jiGwVD?usp=sharing

18/12/2563
ผู้ดูแลระบบ
576

* ไม่มีภาพ *