<< ย้อนกลับ

จัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchorสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (Cover Dance And Creative Dance Contest 2020)

» จัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchorสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (Cover Dance And Creative Dance Contest 2020)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (Cover Dance And Creative Dance Contest 2020) เพื่อเปิดสนามให้นักเรียน และบุคคลจากภายนอกได้แข่งขันทักษะและความสามารถในด้านการเต้น ซึ่งปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยการเต้นกำลังเป็นที่นิยมในหมู่เยาวชน และมีเวทีสำหรับแสดงออกและแข่งขันอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากได้ประโยชน์ในด้านการออกกำลังกายแล้ว ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าการเต้นคือกิจกรรมที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ ทำให้นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และลดความเครียดจากกิจกรรมการเรียน ฝึกวินัยในการแบ่งเวลาและมีทักษะในด้านการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ เป็นที่คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเวทีภายนอกในนามโรงเรียนต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลเป็นถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรลงนามจากอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสนับสนุนเป็น Gift Voucher จาก Choiz Fitness จำนวน 22 รางวัล และถ้วยสนับสนุน รางวัล ทีม Popular Vote จากร้านบิ๊กสปอร์ตมหาสารคาม จำนวน 1 รางวัล ดังผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
          รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่ ทีม Never win
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่ ทีม The winger
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่ ทีม V.IRUS
          รางวัลชมเชยอันดับ 1           ได้แก่ ทีม Vinor
          รางวัลชมเชยอันดับ 2           ได้แก่ ทีม Lamudd (ละมุด)
          รางวัลทีม Popular Vote      ได้แก่ ทีม The winger
 
ที่มา : นางสาวกวิสรา  บุตรศรี
ภาพ : คณะกรรมการนักเรียน ,นางสาวสุวพิชญ์  อมรสิทธิกุล
ลิ้งค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1g_8p5IF-w69dKJeTXRAGriGBfddf77Mj?fbclid=IwAR3kia8QbipuX3H_BYao7oZP0QY1ySg00jRvY1WSUR8_8Nrb2OYsqRXp834

21/12/2563
ผู้ดูแลระบบ
584

* ไม่มีภาพ *