<< ย้อนกลับ

มาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

» มาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน เยียวยาเฉพาะปี 2563 เท่านั้น
2. ค่าหอพักหญิงในโรงเรียนเยียวยาเฉพาะ ปีการศึกษา 2/2563 เท่านั้น

เอกสารแนบ : File :20210416101827.pdf


16/04/2564
ผู้ดูแลระบบ
3093

* ไม่มีภาพ *