<< ย้อนกลับ

ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

» ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อ.สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเเละกิจการพิเศษ
อ.องอาจ ญาตินิยมเเละหัวหน้างานศาสนาเเละวัฒนธรรม อ.วิเชียร สุวรรณโชคอิสาน  เข้าร่วมงานโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ซึ่งทางรร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รวบรวมเงินทำบุญจากอาจารย์ บุคลากรเเละนักเรียน มียอดร่วมทำบุญทั้งสิ้น 7,060 บาท นำมาสมทบร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการบำรุงวัดต่างๆจำนวน 24 วัดในพื้นที่จ.มหาสารคาม

03/07/2563
พิราวรรณ สุพร
937