<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน จากทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทย

» โรงเรียนสาธิตฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน จากทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทย
ทางโรงเรียนสาธิตฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน จากทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ในนามโรงเรียนสาธิตฯขอขอบพระคุณทางสมาคมทั้งสามแห่งเป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์และให้งบประมาณสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นที่เรียบร้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ทำให้การเปิดเทอมในปีการศึกษา2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้เป็นอย่างมาก
                                                                   ภาพข่าว:รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
                                 และนิสิตฝึกประสบการณ์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

03/07/2563
พิราวรรณ สุพร
1662