<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการ 2562 ดังนี้

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการ 2562 ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการ 2562 ดังนี้
|| สาขา คณิตศาสตร์ นายธราธิป แสนสุข นักเรียนชั้น ม.6/1
|| สาขา ฟิสิกส์ นายภากร เอกบวรวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/6
|| สาขา ฟิสิกส์ (อันดับที่ 2) นายอัครเดช บุตรศรี นักเรียนชั้น ม.6/1
|| สาขา เคมี นายทรัพย์ศิริ ศรีษะโคตร นักเรียนชั้น ม.6/6
|| สาขา ชีววิทยา นางสาวกฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/6
|| สาขา ดาราศาสตร์ นายภูริวัฒน์ แสนคำภา นักเรียนชั้น ม.6/6


23/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
1243