<< ย้อนกลับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาตามรูปแบบ COMPETENCY

» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาตามรูปแบบ COMPETENCY
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โครงการENGLISH GIFTED ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาตามรูปแบบ COMPETENCY ให้กับนักเรียนในโครงการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมกาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยอาจารย์ผู้บรรยายให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์ภานุพงศ์ จักรโนวัน หัวหน้าโครงการENGLISH GIFTED และอาจารย์พิราวรรณ  สุพร อาจารย์ประจำโครงการENGLISH GIFTED

19/07/2563
พิราวรรณ สุพร
833