<< ย้อนกลับ

โครงการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ

» โครงการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนสาธิตฯได้ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการGifted Program: SEM, Science-Mathematics และ English ระดับชั้น ม.1/1, ม.1/2, ม.4/1, ม.4/2 และ ม.4/8 โดยรับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองโดยนอกจากนี้ยังมีคณาจารย์หัวหน้าโครงการพิเศษและกรรมการในโครงการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและร่วมตอบข้อซักถามต่างๆ

19/07/2563
พิราวรรณ สุพร
765