<< ย้อนกลับ

PLC อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์

» PLC อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์
ในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์ พร้อมด้วยชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ได้ทำการเปิดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.4/1 ในหัวข้อ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ Project-based learning ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งพัฒนาชาติด้วย Innovation ที่มีความ Creativity และสามารถต่อยอดสู่ Economic ได้ โดยมีคณาจารย์ทั้งในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระร่วมเป็น Coaching and Mentoring โดยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีการผสมผสานการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM 6 ขั้นตอน มีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำและสะท้อนผลการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ 2 สัปดาห์ ผลที่ได้คือนักเรียนสามารถต่อยอดภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ได้ อาทิเช่น ไอศกรีมและแยมจากผลมะม่วงหาว วุ้นลำไย ผงแมลงสะดิ้ง เจลล้างมือสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนนั้นนอกจากจะเป็นเทรนด์การศึกษาที่มาแรงแล้วยังจะเป็นทางเลือกและทางรอดให้กับอนาคตของชาติต่อไปด้วย

21/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
970