<< ย้อนกลับ

โครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับ ม.4-ม.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมพร้อมทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

» โครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับ ม.4-ม.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมพร้อมทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
     ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตฯ มีจัดโครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับ ม.4 - ม.6  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้มีการเพิ่มเติมความรู้ และเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมพร้อมทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจซักถาม เรียนรู้ บรรยากาศของโครงการเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

23/07/2563
พิราวรรณ สุพร
1115