<< ย้อนกลับ

การตรวจเยี่ยม และติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน จากคณะกรรมการ Supervisor Teams โครงการ Coaching Team

» การตรวจเยี่ยม และติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน จากคณะกรรมการ Supervisor Teams โครงการ Coaching Team
วันที 4 ส.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ Coaching Team ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการตรวจเยี่ยม และติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน จากคณะกรรมการ Supervisor Teams โดยมีการเปิดชั้นเรียน ของ อ.รมย์ธีรา ศิริพงษ์วรกุล ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.2/1 และ อ.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น  ในรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น ม.4/6 ซึ่งโครงการ Coaching team ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเป็นโครงการสร้างเครือข่ายการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

05/08/2563
พิราวรรณ สุพร
1019