<< ย้อนกลับ

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

» ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสุทธาเวช ในการนำทีมคณะแพทย์และพยาบาลเข้าดำเนินการตรวจสุขภาพ

05/08/2563
พิราวรรณ สุพร
1031