<< ย้อนกลับ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง”ปัญหาและการจัดการชั้นเรียน”

» งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง”ปัญหาและการจัดการชั้นเรียน”
                เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง”ปัญหาและการจัดการชั้นเรียน” โดยตัวแทนนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในแต่ละสาขาวิชาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอน อภิปรายในประเด็นปัญหาต่างๆในชั้นเรียนและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ อ.ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่ควรเป็นกิจกรรมที่จบในชั้นเรียนและลดการบ้านเพื่อสอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/08/2563
ผู้ดูแลระบบ
911