<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

» กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
                   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563  จำนวน 2 รายการ คือ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน นั้น ซึ่งในรายการแข่งขันดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ และรายการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว  โดยได้ผลการแข่งขันของนักเรียนดังนี้
  1. รายการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
    นายภากร เอกบวรวงศ์ และ นายภูริวัฒน์ แสนคำภา  ม.6/6
ผลการแข่งขันได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1   และรางวัลคะแนนสูงสุดสาขาฟิสิกส์
  1. รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    นางสาวกวิสรา ศรีภูวงษ์  และ นายธราธิป แสนสุข  ม.6/1
      โดยอาจารย์ที่ดูแลทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่
  1. อ.กนกวรรณ  รัตนพลแสน
  2. อ.ณิชาพัฒณ์  จิรพันธุ์กุลชาติ
  3. อ.จรัญญา กานุสนธิ์


17/08/2563
ผู้ดูแลระบบ
616