<< ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย

» โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย
วันที่  9-14 สิงหาคม  2563  โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted Program: English) ดำเนินโครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษกับความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานร่วมกันของผู้เรียน ณ จังหวัดนครพนม นักเรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษนำเสนอผลงานผ่านชิ้นงานการบันทึกวีดีโอ ตามสถานที่ต่างๆโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำ และอาจารย์ ดร.คมกริช ชาญณรงค์ อาจารย์จากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน

18/08/2563
พิราวรรณ สุพร
1038