<< ย้อนกลับ

การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สำหรับการเรียกอันดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

» การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับการเรียกอันดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการประกาศเรียกอันดับสำรองในแต่ละกลุ่ม จึงใคร่ขอให้นักเรียน
ที่สอบผ่านเกณฑ์และประสงค์จะเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ก่อน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 และทางโรงเรียนจะประกาศอันดับสำรองเรียงตามคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 หากนักเรียนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ เกณฑ์คะแนนกำหนดดังต่อไปนี้
1. ระดับชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกและโครงการ SEM คะแนน T-เฉลี่ย 5 วิชา ระหว่าง 48.00 – 55.40
          2. ระดับชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก โครงการ Science – Mathematics Gifted
   คะแนนร้อยละ  50.00 – 56.67
          3. ระดับชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก สายการเรียนวิทย์ - คณิต ห้องเรียนทั่วไป
   คะแนนร้อยละ 40.00 – 46.67
          4. ระดับชั้น ม.4 โครงการ ENGLISH GIFTED  คะแนนร้อยละ  42.00 – 51.60
          5. ระดับชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก สายการเรียนศิลป์-ภาษา  คะแนนร้อยละ  44.00 – 47.20

หมายเหตุ การแจ้งความประสงค์อันดับสำรองในครั้งนี้ เป็นการแจ้งเพื่อประสงค์ให้ทางโรงเรียนเรียก นักเรียน เป็นอันดับสำรองในแต่ละกลุ่มในครั้งต่อไป (ยังไม่ถือเป็นการได้รับสิทธิ์เข้าเรียนโดยสมบูรณ์) โดยในการเรียกจะเรียงจากคะแนนสอบมากไปหาน้อย และจะประกาศในวันที่ 25 มีนาคม 2565 หากนักเรียนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ >> คลิก


เอกสารแนบ : File :20220324085359.pdf


24/03/2565
ผู้ดูแลระบบ
7734