<< ย้อนกลับ

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

» งานแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
          วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา  18.30 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต  เนื่องในวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของรองศาสตราจารย์  ดร.ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติที่ท่านได้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อการบริหารโรงเรียน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กนกพร   รัตนสุธีระกุล  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในงานกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการ และได้รับเกียรติจากคณะบดีคณะ/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)/ผู้อำนวยการกอง  ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ การจัดงานเป็นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องส่งผล ATK ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เข้าร่วมงาน

เอกสารแนบ : File :20220325070326.JPG


25/03/2565
ประชาสัมพันธ์
1040