<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

» โรงเรียนสาธิตฯรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
             วันที่ 22-23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00  – 16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้จัดกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาคารเรียนมัธยม 1 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 และให้สอดคล้องกับนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด  โดยทุกคนทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง กระจายตัวออกไปยังจุดต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  

เอกสารแนบ : File :20220322064003.JPG


23/03/2565
ประชาสัมพันธ์
2772