<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

» โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
         โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2563  เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)    ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (วงรอบปีการศึกษา 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน ประธานกรรมการ  อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้
 
ข้อมูล : ฝ่ายประกันคุณภาพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ : File :20220324025942.JPG


24/03/2565
ประชาสัมพันธ์
721