<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร

» โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร
               เมื่อวันที่  24- 25 มีนาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร “พลศึกษาและการพัฒนาทักษะในโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านโคกล่าม  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ในครั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายบริการวิชาการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำคณาจารย์ร่วมจัดกิจกรรมในค่ายฯ อันประกอบด้วย กิจกรรมคณิตหรรษา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรม “อี เมโดดี้” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เกมการเรียนรู้ Tee Nee Prathet Thai  จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เกมการเรียนรู้จรวดลูกโป่ง จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบง่ายโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฝ่ายข้อมูลและดำเนินรายการ
                   นอกจากการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แล้ว  นักเรียนยังได้รับการฝึกทักษะกีฬาเบื้องต้นจากคณาจารย์  โค้ชผู้มีความเชี่ยวชาญและนักกีฬาทีมชาติไทย อาทิ การฝึกทักษะกีฬาไทย ประเภทกระบี่กระบองและดาบสองมือ  โดยอาจารย์วัชรินทร์ ภูบุญอิ่ม  การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น โดยคุณสำเนียง  โคตรบรรเทา ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอลในระดับสากล C - LICENSE สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล โดย คุณจิรายุ  จิตต์น้อม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล โดย คุณปกรณ์กิตติ์  สวนสระน้อยและคุณเจนวิทย์ ดวงสาพล  นิสิตฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การฝึกทักษะกรีฑา โดย คุณศราวุฒิ  กระทงยาม  อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ผู้เข้าแข่งขันทวิกีฬาในกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  การฝึกทำลูกประคบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์  พร้อมพรม และรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณชัย  ชาแท่น จากภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการจัดค่ายบริการวิชาการครั้งนี้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประเมินความพึงพอใจในระดับ  ดีเยี่ยม
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกล่าม  ตลอดจน ร้านค้า ร้านสวัสดิการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์และแรงกายแรงใจในการจัดค่ายบริการวิชาการฯ ครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมดังปรัชญาโรงเรียน “วิชาการทีเต็มที่  อยู่ในคนที่เต็มคน”
 
ภาพ/ข่าว  :  อาจารย์วนิดา  ทัศภูมี       

เอกสารแนบ : File :20220329071654.JPG


29/03/2565
ประชาสัมพันธ์
1424