<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่  17 (ปีที่  37) ประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน –วันที่  1 ธันวาคม  2564  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และเรียนรู้ประสบการณ์ของการแข่งขันกีฬา  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การดูแลตนเองพร้อมทั้งสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียน  ผู้ปกครอง และโรงเรียน  ซึ่งมีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้ 
      นางสาวฐานิตา จันสด นางสาวกชกร แสงสุดตา นางสาวฐาปนี สนั่นเอื้อ  นางสาวมัทนพร วงษาหลง  นางสาวกัญญาวีร์ จำปามูลนางสาวนิรามัย ต่อฤทธิ์  นางสาวปวริศา ปัจฉิม  นางสาวบุญชลิตา บุญหลักคำ  นางสาวเพ็ญพิชชา ประเสริฐศิลป์พล  นายเอกปฐวี  มีไชยยา  นายเจษฎาภรณ์  ปุณะตุง  นายณัฐดนัย  ถิตย์เจือ  นายคีตะกวี  ศรีกุลจันทร์  นายทีปรกร  สำราญพงษ์  นายคุณากร  เสนาสังข์  นายธนานนท์  วงษ์สีหา  นายธารา พลเยี่ยม  นายพงษธร  ด้วงคำจันทร์  นายเกียรติขจร  ภูคงน้ำ  นายฉลอง ภูแม่นเขียน  ฝึกซ้อมโดย นายปกรณ์กิตติ์ สวนสระน้อย  นายศุภวัฒน์  บาระพรม นายอภิวัฒน์ สอนง่าย นายวีระ  แสงสิทธิ์  ดูแลการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ ศศินันท์ ละวิสิทธิ์  อาจารย์พิราวรรณ  สุพร  และอาจารย์นฤมล ช่วยกลาง 
 
ภาพ : ศศินันท์  ละวิสิทธิ์
ข่าว : นฤมล  ช่วยกลาง
งานประชาสัมพันธ์
 

เอกสารแนบ : File :20211202065826.jpg


02/12/2564
ประชาสัมพันธ์
501